Nákupní řád

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ (DODACÍ) PODMÍNKY 

obchodní společnosti ZEKIA spol. s r.o. Uherské Hradiště, Zelené náměstí 1290, PSČ 68601,

IČ 63476762 

Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti ZEKIA pro všechny závazkové vztahy týkající se produktů a služeb, nabízených ze strany ZEKIA a stávají se součástí smlouvy mezi ZEKIA a zákazníkem (kupujícím).

Tyto VOP se vztahují na veškeré objednávky, které ZEKIA akceptuje, jakož i na veškeré nabídky, které ZEKIA učiní. Akceptací nabídky podané společnosti ZEKIA (zasláním objednávky) vyslovuje zákazník souhlas s těmito VOP, a je jimi vázán. Touto smlouvou se ZEKIA (prodávající) zavazuje dodat zákazníkovi (kupujícímu) movitou věc, určenou (objednanou) jednotlivě co do množství a druhu a převést na něj vlastnická práva k těmto věcem. Zákazník (kupující) se zavazuje věc (věci) odebrat a zaplatit za ně kupní cenu.

VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMU

VOP se rozumí tyto všeobecné smluvní obchodní podmínky v aktuálním znění, dostupné elektronicky na internetových stránkách ZEKIA, na adrese www.zekia.cz..

AKCEPTACÍ se rozumí přijetí návrhu na uzavření smlouvy (potvrzení objednávky – zakázky).

OBJEDNÁVKOU (nabídkou) se rozumí návrh na uzavření smlouvy.

OZ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb. – obchodní zákoník, v aktuálním znění

SMLUVNÍ STRANOU se rozumí ZEKIA a na straně druhé zákazník (podnikatel podle § 420 OZ), nebo spotřebitel – (kupující podle § 419 OZ)

Podle objednání (uvedení údajů v návrhu na uzavření smlouvy) přijímá objednávku ZEKIA následovně: Při uvedení IČ (DIČ) akceptuje ZEKIA potvrzení objednávky jako objednávku podnikatele, pokud není IČ (DIČ) uvedeno, jako objednávku spotřebitele – kupujícího. U této objednávky postupuje ZEKIA v souladu s ustanoveními podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník, včetně kapitol „kupní smlouva“. Vzhledem k velkoobchodnímu charakteru činnosti ZEKIA se předpokládá minimální rozsah obchodních vztahů se spotřebiteli (kupujícími – nepodnikateli), přesto dále uvedené všeobecné obchodní podmínky platí také pro spotřebitele (kupující), ale je zde společně používán pojem objednatele (kupující) - „zákazník“.

SMLOUVOU se rozumí smlouva uzavřená mezi ZEKIA a zákazníkem, jejíž součást tvoří níže uvedené VOP. Toto smlouvou se ZEKIA zavazuje dodat zákazníkovi movitou věc, určenou (objednanou) jednotlivě co do množství a druhu a převést na něj vlastnická práva k těmto věcem. Zákazník se zavazuje věc (věci) odebrat a zaplatit za ně kupní cenu. Předmětem plnění (specifikací) jsou převážně lepená akvária, terária, skříňky pod akvária, případně nábytkové stěny, nebo jiný nábytek, osvětlovací rampy, světelné zdroje, akvarijní pozadí, filtry, kameny nebo celkové komplety složené z těchto věcí. Tyto movité věci jsou definovány jako věci na míru (jedinečné věci) a pokud nejde věci definovat jednoznačně z internetových údajů ZEKIA, je povinen zákazník věc pro bezvadné zhotovení objednat pomocí nákresů a potřebného (vyčerpávajícího) znázornění. Zároveň se může jednat o lepení akvárií větších rozměrů, které je prováděno v místě zákazníka nebo v místě jim určeném. Zákazník zde zaručuje, že do místa lepení velkých akvárií je možné se s příslušnou délkou a váhou projít a je zde dostatečný montážní prostor. Vzhledem k vysoké hmotnosti dále zaručuje únosnost podlaží nebo vlastní konstrukce. U těchto větších akvárií je zákazník povinen dodržet sjednanou dobu tuhnutí lepených spojů tím, že napustí akvárium až po dohodnuté době. 

UZAVŘENÍ SMLOUVY. Nabídky ze strany společnosti ZEKIA jsou nezávazné, pokud nevyplývá z nabídky výslovně, že, a v jaké míře je závazná nebo to nepochybně nevyplývá z jiných okolností. I pokud je nabídka označena jako závazná, je odvolatelná, není-li v ní uvedeno něco jiného, nevyplývá-li to z okolností. Pokud zákazník akceptuje nezávaznou nabídku ze strany ZEKIA a ZEKIA zákazníkovi tuto neodmítne ve lhůtě 4 týdnů od obdržení nebo pokud začne s plněním dle akceptované nabídky, považuje se smlouva za uzavřenou. Údaje uvedené v nabídce ZEKIA, včetně údajů vyplývajících z podkladů souvisejících s nabídkami (týkající se rozměrů, konstrukce, motivů, barev, materiálu, technického řešení a ostatních vlastností jsou pouze přibližnými údaji, a pokud není sjednáno něco jiného, lze se od nich odchýlit v rozsahu, který se nepříčí běžnému účelu. Nabídka, která vyplývá z neznalosti místních podmínek a relevantních informací zákazníka je zakázkou bez záruky. Dále změny vyplývající z takových zřejmých chyb, nesprávností a omylů opravňují společnost ZEKIA od smlouvy odstoupit, nebo požadovat úhradu vzniklých nákladů. Pokud zákazník akceptuje nabídku ze strany ZEKIA, která byla nezávazná, je smlouva uzavřena teprve tím, že ZEKIA akceptaci zákazníkovi potvrdí. Smlouva mezi ZEKIA a zákazníkem se řídí výlučně obsahem a rozsahem objednávky, který byl akceptován a případně i specifikací plnění přiloženou k objednávce, či akceptaci. Zákazník se nemůže dovolávat vlastností, které zveřejňuje ZEKIA v textové a reklamní prezentaci, pokud si je nevymínil ve smlouvě. Tyto informace slouží pouze k prezentaci povahy zboží a služeb – nelze je považovat za zaručené vlastnosti.

DODÁNÍ Nebude-li sjednáno něco odlišného, má se za to, že strany sjednaly dodání podle doložky INCOTERMS EXW. Ujednají-li smluvní strany, že ZEKIA zajistí dodání věci vlastní dopravou, nebo třetí osobou, pak platí přepravu zákazník. Pojištění předmětu vlastní dopravy zajistí ZEKIA.

ZEKIA se při ujednání zavazuje zákazníkovi dodat věci plnění (zboží), předat doklady, které se ke zboží vztahují a umožnit zákazníkovi nabýt vlastnická práva k uhrazeným věcem. ZEKIA se zavazuje při uzavření dohody o přepravě věci k dodání věcí do místa, které určí zákazník s vlastní dopravou tak v tomto případě nese odpovědnost za věc po dobu přepravy ZEKIA. ZEKIA, neprodleně po naložení věcí informuje zákazníka o skladbě dodávky, ceně a předpokládané době dodání. Při váze jednotlivých předmětů nad 10 kg zajistí zákazník spoluúčast na složení věci. Nabytí vlastnického práva zákazníkem nastává předáním zboží na korbě vozidla podpisem zákazníka (nebo jiného účastníka určeného zákazníkem) na kopii dodacího dokladu a dokladu o úhradě faktury. ZEKIA se zavazuje realizovat standardní dodávky, pokud nedochází k ohrožení podmínek přepravy, do 30 dnů od obdržení objednávky, složité, atypické dodávky do 45 dnů

Při dodávkách zboží většího objemu nebo váhy, nebo při stavbě větších akvárií má zákazník včas připravenu příhodnou mechanizaci, kterou na vlastní náklady a nebezpečí provozuje, a také větší počet proškolených manipulačních pracovníků. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka v době, kdy převezme zboží od ZEKIA na korbě vozidla nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu ZEKIA umožní nakládat se zbožím (věcí) a zákazník poruší smlouvu tím, že zboží (věc) nepřevezme. Škoda na věci, jež vznikla po přechodu jejího nebezpečí na zákazníka, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ke škodě došlo v důsledku porušení povinnosti ZEKIA. Zákazník se zavazuje, že při dohodnuté platbě v hotovosti bude mít připraveny peněžní prostředky v měně a výši kupní ceny v době předpokládaného předání, pokud není dohodnuto jinak. 

DODACÍ LHUTY Termíny pro dodání zboží (dodací lhůty), které jsou uvedeny na potvrzení objednávky, jsou pouze přibližné a nejsou pro ZEKIA závazné, ledaže by byla sjednána závazná dodací lhůta. Počátek a běh potvrzených dodacích lhůt ze strany ZEKIA je podmíněn úplnou dohodou a vyjasněním veškerých technických otázek, jakož i splněním všech povinností zákazníka. Tím je myšleno také předání všech výkresů a dožádaných upřesněn, nebo uhrazení požadovaných záloh na účet ZEKIA. Zahájit plnění není povinen ZEKIA v případě nesplnění všech závazkových (finančních) vztahů. Veškeré dodací lhůty se přiměřeně prodlouží o dobu trvání jakýchkoli nepředvídatelných překážek, které brání ZEKIA v plnění svých povinností a jejichž existenci nemůže ZEKIA ovlivnit. Jedná se také o nedodání subdodávek subdodavatelem.

CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Cenou se rozumějí ceny za dodání věci dodání v místě ZEKIA a nezahrnují dopravu do místa určení, mimo případů, kdy se k tomu zaváže ZEKIA. Cenou se rozumí cena uvedená ve smlouvě (nabídce) nebo cena jinak vzájemně odsouhlasená. Zákazník je povinen zaplatit cenu spolu s DPH v příslušné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V pochybnostech se má za to, že cena, uvedená ve smlouvě je cenou bez DPH. ZEKIA je oprávněn vystavit fakturu za poskytnutí i dílčího plnění. Pro každou fakturu běží lhůta splatnosti zvlášť, cena je splatná do 14 dnů ode dne vystavení faktury, není-li sjednáno jinak. ZEKIA může vyžadovat po zákazníkovi uhrazení zálohy až do plné výše předmětu plnění, a uhrazením zálohy podmínit své plnění. Jakákoli platba je uhrazena okamžikem připsání částky na účet ZEKIA nebo předáním hotovosti zástupci ZEKIA, nebo dopravci. Zákazník není oprávněn odmítnout uskutečnění platby s odůvodněním, že si nemohl předmět dodávky prohlédnout. Při prodlení s platbou je zákazník povinen hradit úroky z prodlení v zákonné výši. Pokud prodlení přesáhne 14 dnů vzniká zákazníkovi vedle povinnosti platit úrok z prodlení zaplatit pokutu ve výši 0,5 % z ceny předmětu za každý započatý den prodlení. Pokud má zákazník sídlo (místo podnikání) mimo území České republiky, je sám odpovědný za dodržení všech předpisů Evropské unie a navíc svého státu.

PRODLENÍ S PŘEVZETÍM Není-li zajištěno převzetí předmětu plnění v určeném místě, zejména z hlediska přítomnosti zákazníka, techniky a manipulace, možnosti vjezdu …… v čase, který mu byl oznámen, octne se zákazník v prodlení s převzetím předmětu se všemi důsledky úhrady nákladů, stejně tak, poruší-li jinou povinnost k součinnosti je opět povinen zákazník uhradit veškeré náklady s tím související, jakož i jinou vzniklou újmu. Dojde-li na přání zákazníka ke zpoždění s odevzdáním předmětu plnění nebo jeho odesláním v místě ZEKIA, je zákazník povinen uhradit veškeré s tím související náklady, zejména na skladování nebo náklady třetí osoby a to i případě, kdy ZEKIA vyslovil se zpožděním souhlas. ZEKIA je dále oprávněn určit zákazníkovi dodatečnou lhůtu o délce 14 dnů a po jejím marném uplynutí podle své volby buď s předmětem dodávky naložit odlišným způsobem (včetně svépomocného prodeje podle § 2126 OZ) a zákazníkovi dodat zboží v přiměřené prodloužené lhůtě nebo od smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody. Stejně se postupuje také u prodlení s převzetím u reklamovaného zboží.

UPLATNĚNÍ VAD A NÁROKY Z FAKTICKÝCH VAD

Zákazník je povinen předmět dodávky nebo jiné plnění bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů po jeho dodání prohlédnout. Dodáním pro účely určení lhůty podle předchozí věty je myšlen okamžik, kdy předmět dodávky mohl být zákazníkem v místě dodání (zajišťuje-li do místa přepravu ZEKIA) nebo kdy byl předmět dodávky odevzdán prvnímu dopravci v místě určeném ZEKIA pokus si přepravu zajišťuje zákazník sám. Veškeré vady předmětu dodávky (právní, věcné), nedostatek garantovaných vlastností, jakož i dodání menšího (většího) množství nebo jiného zboží (dále jen vady), které mohly být při náležitém provedení prohlídky s vynaložením odborné péče zjištěny, je třeba oznámit ZEKIA nejpozději do 5 pracovních dnů od konce lhůty k prohlídce. Ostatní vady je třeba nahlásit bez zbytečného odkladu nejpozději do 10 pracovních dnů poté, co byly zjištěny nebo mohly být zjištěny. Vady je nutno vytýkat písemně s odkazem na číslo a datum faktury. Místem reklamace je sídlo společnosti ZEKIA spol. s r.o. Uherské Hradiště, Zelené náměstí 1290. V oznámení vad je nutno uvést, jaký předmět dodávky ´, či plnění vykazuje vady, v čem konkrétně vady spočívají a za jaký okolností se na předmětu plnění projevily. ZEKIA má právo požadovat náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s neoprávněným oznámením vad, případně s oznámením, které je v rozporu s těmito VOP. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky (čili nepostřehnutelné), je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku bude považována za závadu způsobenou zákazníkem a reklamace bude automaticky zamítnuta.

Z nároku faktických vad podle následujícího odpovídá ZEKIA za vady předmětu dodávky takto. Předpokladem vzniku nároků z vad předmětu dodávky je včasné oznámení těchto vad zákazníkem v souladu s těmito VOP a to, že vada existovala k okamžiku přechodu nebezpečí na předmětu dodávky na zákazníka Pokud ZEKIA odpovídá za vady (bez ohledu na to, zda vadou byla porušena smlouva podstatným či nepodstatným způsobem), může ZEKIA v přiměřené lhůtě podle své volby vadný předmět dodávky nebo jeho část vyměnit za jeho část, která nebude vykazovat vady nebo vadu jinak odstranit. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne ZEKIA a to formou písemného posouzení této vady. Pokud se bude jednat o vadu, která představuje pouze nepodstatné porušení smlouvy, může ZEKIA místo odstranění vady poskytnout zákazníkovi přiměřenou slevu. ZEKIA není povinen hradit náklady na odstranění vad provedené třetí osobou nebo zákazníkem. Po vyřízení reklamace ZEKIA upozorní zákazníka o ukončení reklamace elektronicky, sms a nebo písemně. Pokud zákazník z jakéhokoli důvodu neobdrží zprávu o vyřízení reklamace v zákonné 1měsíční lhůtě, může se po ohlášení automaticky dostavit do sídla společnosti, kde bude reklamace připravena k vyzvednutí.

Zákazník je dále povinen vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění 10 Kč/den. Nevyzvedne-li si zákazník věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má ZEKIA právo věc prodat. Je-li ZEKIA známa adresa zákazníka, a jde-li o věc větší hodnoty, je ZEKIA povinna o zamýšleném prodeji zákazníka předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí ZEKIA zákazníkovi výtěžek prodeje po odečtení ceny opravy nebo úpravy, poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí zákazník uplatnit u ZEKIA.

Pokud se ukáže, že zákazník vytkl vadu neoprávněně a učinil tak, ač mohl a měl vědět, že vadu způsobila okolnost, za kterou odpovídá zákazník, je zákazník povinen nahradit ZEKIA veškeré náklady, které ZEKIA v této souvislosti vznikly. Nároky z vad zanikají, pokud zákazník vady písemně neohlásí bez zbytečného odkladu v souladu s těmito VOP (do 10 dnů co vadu zjistil, 5 dnů k prohlídce po dodání, ...). Náhrady jsou limitovány jen co do výše ceny předmětu. Pokud je předmět dodávky zhotoven ZEKIA na základě konstrukčních pokynů, výkresů, modelů, šablon od zákazníka, neodpovídá ZEKIA za správnost, ale pouze za to, že zhotovení proběhlo v souladu s pokyny zákazníka.

ZÁRUKA, ZÁRUČNÍ DOBA Záruční doba na akvária činí 3 roky od doby prodeje, a začíná běžet následující den od dodání příslušné věci. U ostatních předmětů prodeje je určena záruční doba na 2 roky, pokud nebude dohodnuto jinak. ZEKIA ručí za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené technickými normami pevnosti skla a pevnosti lepených spojů. Zákazník se zavazuje napustit vodu do akvárií nejdříve po 5 dnech po předání akvárií (u velkých akvárií po dohodě se ZEKIA což je u největších až 8 týdnů) a nepřipustí posouvání akvárií bez jejich nadzvednutí. Zároveň nepřipustí provoz v blízkosti akvárií, který by hrozil úderem nebo poškrábáním. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

REKLAMACE Reklamaci se rozumí porucha věci movité, způsobená výrobním postupem nebo vadným materiálem. Pro uznání reklamace je nutné dodat platný záruční list. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Místem reklamace je sídlo ZEKIA. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky (čili nepostřehnutelné), je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku bude považována za závadu způsobenou zákazníkem a reklamace bude automaticky zamítnuta. Před prvním použitím je zákazník povinen prostudovat záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V případě reklamace zjištěné při dopravě společností ZEKIA, bude na základě vyhotoveného záznamu zákazníkovi (po případném uzavření škodní události pojišťovnou) poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek, případně také jiné finanční vyrovnání.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Pokud se zákazník dostane se sjednanou platbou nebo jiným plněním smluvních povinností do prodlení, je ZEKIA oprávněna, dle své volby – pozastavit plnění vlastních povinností do doby dokud zákazník neuhradí dlužné platby (i pokud se týkají minulých plnění) – přiměřeně prodloužit dodací lhůtu – zesplatnit celou, doposud neuhrazenou cenu – dochází-li k prodlení se zahájením či pokračováním plnění z důvodů na straně zákazníka – pokud existují pochybnosti o platební schopnosti zákazníka - pokud bude zahájeno se zákazníkem insolvenční řízení, případně odstoupit od smlouvy.

ROZHODČÍ DOLOŽKA Všechny spory vznikající ze smlouvy mezi zákazníkem a ZEKIA nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu a pravidel třemi rozhodci. Místem rozhodčího řízení je Praha a jazykem řízení je čeština. Smluvní strana, která nebude ve sporu úspěšná, nahradí druhé smluvní straně náklady řízení, včetně nákladů právního zastoupení ve výši a dle pravidel Ministerstva spravedlnosti č. 117/1996 Sb. (advokátní tarif).